Het Dorpshuis de plek voor de participerende dorpsbewoners

Missie en beleid

Missie
De stichting wil de verbinding tussen mensen die wonen in de Heilig Landstichting en de gemeente Berg en Dal stimuleren en faciliteren door het op financieel verantwoordde manier exploiteren van een dorpshuis.

Hoe
Dit doet de Stichting door het zonder winstoogmerk exploiteren van een modern dorpshuis met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en het door de Stichting vastgestelde beleid.

Wat
De exploitatie betreft o.a. de volgende componenten:

 • Het verhuren van zaalruimte
 • De verkoop van consumpties en snacks
 • Het aanbieden van programma’s zoals bijvoorbeeld
  • Cultuur & Geest
  • Sport & spel
  • Gezondheid gelieerd aan WMO
  • Mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Beleid & begrippen:

 1. Ten aanzien van de activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden is de regelgeving van de gemeente Berg en Dal en het gestelde in de statuten van de stichting het uitgangspunt.
 2. Onder de term “dorpsactiviteiten” vallen alle activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden ten behoeve van de bewoners die woonachtig zijn binnen de gemeente Berg en Dal als ook ten behoeve van de mensen die behoren tot de Parochie van de Cenakelkerk.
 3. Het bestuur van de stichting zal activiteiten die passen bij de WMO en de participatie van dorpsbewoners stimuleren.
 4. Het bestuur zal niet actief reclame maken voor het gebruik van het dorpshuis door anderen dan de in punt 2 genoemde doelgroep.
 5. Verzoeken tot gebruik van het dorpshuis door anderen dan de in punt 2 genoemde doelgroepen zal het bestuur beoordelen met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving en dit beleid.
 6. De zondagsrust wordt gerespecteerd met uitzondering van:activiteiten die op zondagen georganiseerd worden voor bewoners van de HLS en bijzondere activiteiten die door vaste gebruikers zijn aangevraagd en waarvan het bestuur van mening is dat die passen bij dit beleid.
 7. Het bestuur heeft de intentie om gebruikers die niet vallen onder de in punt 2 genoemde groepen op termijn te weren zodra de inkomsten van de externe gebruikers op andere wijze en structureel binnenkomen vanuit dorpsactiviteiten waardoor een gezonde exploitatie gewaarborgd is, een en ander te bepalen door het bestuur.
 8. Het bestuur zal geen commerciële activiteiten toestaan, zoals verkoopmiddagen.
 9. Het bestuur zal geen verzoeken honoreren voor particuliere feestjes in het dorpshuis ongeacht of dit volgens de gemeentelijke regelgeving wel is toegestaan.
 10. Gebruik van het dorpshuis na 0.00 uur is niet toegestaan
 11. Het bestuur zal er op toezien dat de gebruikers zich zullen houden aan het huishoudelijk reglement en dat elke structurele gebruiker de gebruikersovereenkomst ondertekent.